โรงเรียนอัญมณีศาสตร์เอเซีย


สถาบันอัญมณีศาสตร์สถาบันอัญมณีศาสตร์

สถานบันอัญมณีศาสตร์ (AIGS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 และถือเป็นโรงเรียนที่ค้นคว้าและสอนดูเพชรพลอยแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดสอนวิชาการดูเพชรพลอยทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงและได้ระดับ มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก. อ่านต่อ..

AIGS Gem Dictionary

汉英宝石字典